Čo sú klastre a prečo sú dôležité pre slovenskú inovatívnu ekonomiku?

V dnešnej dobe je pojem klaster pomerne známy, a to najmä vďaka úspešným IT firmám ako Facebook alebo Google, ktoré sídlia v Silicon Valley alebo hollywoodskym firmám venujúcim sa zábavnému priemyslu. Málokto však vie, že aj na Slovensku máme desiatky klastrov v rôznych odvetviach. Prepájanie našich univerzít, firiem a tretieho sektora, koncentrácia odborníkov, ale aj spolupráca medzi konkurenciou môžu výrazne podporiť inovácie a produktivitu, čo vedie k vyššej konkurencieschopnosti doma aj v zahraničí.

Existuje mnoho definícií klastrov, avšak všeobecne platí, že sú to skupiny nezávislých firiem a inštitúcií, ktoré sú koncentrované v regiónoch a špecializované v konkrétnom priemyselnom odvetví. Keďže klastre sú previazané spoločnými technológiami a vedomosťami, ich členovia navzájom spolupracujú, ale zároveň aj súťažia.

Klastre majú výrazný vplyv na konkurencieschopnosť, ktorá sa stala jednou z hlavných priorít pre rozvojovú stratégiu firiem. Práve klastre ponúkajú veľa možností, ako môžu firmy nadobudnúť konkurenčnú výhodu dôležitú pre rast na slovenskom a zahraničnom trhu. Dostatok špecializovanej pracovnej sily, potrebná infraštruktúra, nízke logistické a operačné náklady, ale aj možnosť výraznejšie vplývať na verejnosť a legislatívu - to všetko sú dôležité benefity, ktoré klastre prinášajú svojim členom. Avšak za to najdôležitejšie sú považované inovácie. Spolupráca je založená na zdieľaní uhlov pohľadov a skúseností korporácií, stredne veľkých a malých firiem, vedeckých a štátnych inštitúcií, investičných fondov, startupov a univerzít. Výsledkom spolupráce vedcov, odborníkov z tretieho sektora, firemných špecialistov, manažérov a študentov bývajú nové nápady, inovatívne projekty a pokrokové technológie. Nápady na inovácie však môžu vzniknúť aj neformálne, pri pive, káve či pri športe, kde sa vďaka koncentrácii talentu často stretnú inovátori - kamaráti pracujúci pre rôzne inštitúcie. Inovácie sú výsledkom podpory výskumu, častého a efektívneho zdieľania informácií, vedomostí a najnovších poznatkov, spolupráce a networkingu. Klastre tak vytvárajú podmienky, ktoré stimulujú inovácie, vďaka čomu vedia firmy rýchlejšie reagovať na potreby zákazníkov a vyvíjať nové technológie.  

Sillicon Valley a Hollywood sú jednými z najznámejších inovatívnych klastrov na svete. Pozrime sa aj na ďalšie úspešné klastre vo svete.

Londýn je známy inovatívny klaster pre obchod a financie, ktorý stavia na historickej tradícií a dlhodobých skúsenostiach ako centrum medzinárodného obchodu. Jeho úspech je značne založený aj na spolupráci s kvalitnými a prestížnymi univerzitami a medzinárodnými finančnými inštitúciami. Nedávno sa Východný Londýn stal významným technologickým klastrom (East London Tech City) s viac ako 140-timi start-upmi a svetovými gigantmi ako Amazon a Cisco.

Izrael sa stal úspešným inovatívnym klastrom v dôsledku viacerých historických a geografických faktorov. Suché podnebie s nedostatkom vody, dlhodobé vojenské konflikty, povinná vojenská služba mužov aj žien, značné investície do štátnej obrany a zabezpečenia prežitia a nevyhnutnosť efektívneho využitia dostupných zdrojov. Tieto všetky faktory podnietili rozvoj technológií, kreatívneho myslenia, ale aj individuálnu vytrvalosť a odvahu. Hodnota izraelského exportu v oblasti technológií dnes presahuje 25 miliárd amerických dolárov. Viac ako 300 nadnárodných spoločností založilo v Izraeli vývojové a inovatívne centrá, kde pracujú na najnovších produktoch a zavádzajú moderné inovatívne postupy - napríklad princíp open innovation (termín označujúci pozitívne nastavenie firemných princípov voči otvoreným inováciám, ktoré sú v rozpore s tradične zmýšľajúcimi firmami a ich výskumnými metódami, ktoré bývajú neverejné či dokonca tajné).

Boston je najväčším inovatívnym klastrom pre výskum a vývoj v oblasti prírodných vied a biotechnológií na svete. Napriek negatívnym postojom voči biotechnologickým firmám sa v Bostone rodila akceptácia biotechnologického výskumu a vývoja verejnosťou aj akadémiou už v 70. rokoch. Biotechnologický priemysel tak bol regulovaný a dotovaný miestnymi organizáciami medzi prvými. Vďaka tomu sa Boston stal nízko rizikovým miestom pre biotechnologické start-upy a vedcov v tejto oblasti. Dnes sa päť z ôsmich nemocníc, ktoré sú financované Národným Ústavom Zdravia (NIH) v USA, nachádza v tomto klastri, rovnako ako špičkové univerzity Harvard a MIT a najväčšie farmaceutické spoločnosti Pfizer, Sanofi, Novartis a iné. V Bostone tak vzniká o 25% viac biotechnologických start-upov než v oblasti San Francisca, ktorá je považovaná za rodisko biotechnológie.

Shenzhen v Číne zažil za posledných 30 rokov výrazný pokrok, počas tohto obdobia sa oblasť premenila z menšej rybárskej dediny na globálny inovatívny klaster. Vďaka regionálnej politike voľnosti v oblasti podnikania a mobilite obyvateľstva, strategickej polohe a bohatým skúsenostiam vo výrobnom priemysle sa Shenzhen premenil z výrobnej dielne pre okolité metropoly na metropolu inovácií. Dnes je Shenzhen jedným z najrýchlejšie rastúcich inovatívnych klastrov, ktorý má na burze viac ako 125 kótovaných technologických spoločností v hodnote 400 miliárd amerických dolárov. Oblasť sa stala atraktívnou pre najlepších absolventov čínskych univerzít, ktorí sa do oblasti sťahujú. Životná úroveň a príjem na osobu v Shenzhene sú dnes vyššie ako v Hong Kongu.

Medzi ďalšie príklady veľkých inovatívnych klastrov patria Paris-Saclay (Francúzsko), Skolkovo Innovation City (Rusko), Bangalore (India), Beijing (Čína). Okrem technologických klastrov existuje aj mnoho ďalších typov klastrov - sú napríklad zamerané primárne na produkciu, produktivitu a efektívnosť. Príkladom je Rio Pardo Valley Tobacco v Brazílii alebo klaster obuvníctva v Portugalsku.

Zatiaľ čo existuje mnoho štúdií, ktoré potvrdzujú pozitívne prínosy klastrov pre jednotlivých členov aj celú spoločnosť, neexistuje jednotná metodika merateľných ukazovateľov na mapovanie či identifikáciu klastrov. Na regionálnej úrovni sa EÚ usiluje o podporu a posilnenie kvality klastrov v členských štátoch, za účelom čoho vytvorila program the European Cluster Excellence Initiative (ECEI). Jednou z úloh tejto iniciatívy je práve mapovanie a benchmarking jednotlivých klastrov a hodnotenie ich kvality a manažmentu. Do posledného hodnotenia sa zapojili aj slovenské klastre. Konkrétne trinásť klastrov sa stalo držiteľmi bronzového certifikátu, medzi nimi sú aj Automotiv Cluster Slovakia v Trnave, Slovak Plastic Cluster v Nitre a klastre v oblasti cestovného ruchu na Orave alebo Liptove. Jeden klaster, Košice IT Valley, sa stal dokonca držiteľom zlatého certifikátu „Cluster Management Excellence Label GOLD“, čím sa v roku 2015 stal prvým klastrom v strednej Európe s týmto ocenením. Tento klaster zohráva významnú úlohu v rozvoji digitálnej ekonomiky na východnom Slovensku. So svojimi 49 členmi klaster združuje medzinárodné IT spoločnosti (napr. T-Systems, Cisco, Deloitte), univerzity, štátnu správu aj menšie podniky a start-upy (napr. Promiseo a Eastcubator). Košice IT Valley umožňuje intenzívnu spoluprácu, podporuje vznik inovácií, zlepšuje kvalitu IT vzdelávacích programov, motivuje mládež zaujímať sa o IT a robotiku, a tak zvyšuje životnú úroveň a kultúru spoločnosti v regióne.

Keďže klastre sú kľúčové pre vytváranie inovácií a rast ekonomiky, štáty využívajú rôzne regionálne a vnútroštátne politické nástroje na uľahčenie klastrovacích procesov a zlepšenie ich stratégií. Na Slovensku nie je podpora rozvoja inovatívnych klastrov riešená legislatívne. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky začalo v roku 2013 finančne podporovať priemyselné klastre, a to prostredníctvom jednorázových dotácií na realizáciu neinvestičných projektov, ktoré sa venujú vzdelávaniu, propagácií a expertným činnostiam klastrov, ako aj ich účasti na medzinárodných projektoch. Ďalším nástrojom Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky je zriadenie štátnej príspevkovej organizácie Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA), ktorá sa venuje podpore klastrových iniciatív. Činnosť SIEA je však prevažne zameraná na sledovanie a hodnotenie inovačných aktivít a sprostredkovanie medzinárodných projektov, ktoré sa venujú otázke podpory klastrov v EÚ. Momentálne na Slovensku chýba dlhodobá stratégia a plán pre systematickú podporu existujúcich inovatívnych klastrov ako aj vznik nových klastrov v inovatívnych odvetviach, ktoré budú významné pre rovnomerný rast regiónov a dlhodobý rast slovenskej ekonomiky.

Okrem podpory existujúcich a vzniku nových klastrov na Slovensku má veľký inovačný potenciál aj klastrácia so susediacimi štátmi. Klaster Dunajskej nížiny (Danube Valley Cluster) je príkladom vznikajúcej iniciatívy, ktorej cieľom je prepojiť štyri metropoly susedných štátov, konkrétne Bratislavu, Brno, Viedeň a Budapešť. Slovenská aliancia pre inovatívnu ekonomiku (SAPIE), ktorá reprezentuje viac ako 60 inovatívnych firiem na Slovensku, sa zaoberá podporou tejto iniciatívy. SAPIE verí, že vytváranie regionálnej spolupráce medzi verejným a súkromným sektorom má veľký inovačný potenciál v oblastiach digitálnych technológií, kybernetickej bezpečnosti, mobility a clean tech (proekologicky zamerané technológie). Vďaka relatívne živému a modernému start-upovému ekosystému v jednotlivých krajinách, nízkym životným a pracovným nákladom a prítomnosti úspešných medzinárodných firiem, Danube Valley klaster má veľký potenciál zaradiť sa medzi tie najúspešnejšie inovatívne klastre. Dobre riadený regionálny klaster by mal výrazný vplyv na ekonomický rast a rozvoj všetkých štyroch štátov, ako aj potenciál rozšíriť sa do ďalších slovenských regiónov a miest.

Štátna podpora klastrov je potrebná nielen pre podporu regionálnej klastrácie, ale aj pre využitie plného potenciálu existujúcich klastrov a vznik nových. Krajiny EU využívajú rôzne nástroje, ktorými podporujú rozvoj klastrov v odvetviach, ktoré považujú za stregicky prínosné pre budúcnosť ich ekonomík. Okrem finančnej podpory, podpora klastrov a inovácií tkvie v budovaní fungujúceho a podnetného inovatívneho prostredia. Krajiny ako Estónsko či Portugalsko podporujú klastráciu najmä nepriamo, a to napríklad cez fungujúci e-government, jednoduchý spôsob založenia firiem a spolkov, či daňové zvýhodnenia pre podporu inovácií. Existencia klastrov a ich prínos pre slovenskú ekonomiku sú tak výrazne ovplyvnené celkovou kvalitou slovenského inovatívneho ekosystému.


Barbora Rusiňáková
Project Manager
 • articles

  Aug 6, 2019

  Vymenia nás roboty?

 • articles

  Jul 11, 2019

  Internet vecí sa stáva tou ďalšou “veľkou vecou”

 • reports

  Jun 18, 2019

  Prvý OpenGate pilotného ročníka OpenLab máme úspešne za sebou

 • events

  Jun 3, 2019

  SAPIE Meet & Learn v spolupráci s Neulogy Ventures

 • press

  May 21, 2019

  OpenLab zvyšuje kvalitu digitálneho vzdelávania na stredných školách

 • press

  May 21, 2019

  Iniciatíva Vráťsa.sk chce pritiahnuť Slovákov zo zahraničia domov srdiečkom aj džobmi

 • events

  May 16, 2019

  Prvá mapa slovenských inovátorov je už online!

 • events

  Apr 17, 2019

  Sapie Meet & Learn tentokrát v spolupráci s WEZEO

 • articles

  Mar 25, 2019

  Coworky na vzostupe - prečo sú dôležité pre budúcnosť Slovenska?

 • press

  Feb 15, 2019

  Hľadáme novú hlavu SAPIE!

 • articles

  Feb 11, 2019

  Zdieľaná ekonomika rastie aj na Slovensku

 • articles

  Feb 6, 2019

  Ignorujú slovenské univerzity rozmach inovácií?

 • articles

  Jan 23, 2019

  Inovujme Európu (kým je ešte čas)

 • events

  Jan 15, 2019

  Sapie Meet & Learn v Crowdberry kaviarni

 • articles

  Jan 13, 2019

  Digitálna ekonomika nie je len IT

 • reports

  Dec 19, 2018

  SAPIE v roku 2018

 • events

  Dec 12, 2018

  Digitalizácia môže zvýšiť HDP Slovenska o 16 miliárd EUR

 • events

  Nov 27, 2018

  Ďalšie SAPIE Meet & Learn stretnutie hostil Electronic-star

 • events

  Nov 19, 2018

  SAPIE reprezentuje Slovensko v spoločnej deklarácii CEE krajín

 • articles

  Nov 1, 2018

  The First Comprehensive Map of the Slovak Innovative Ecosystem is Here

 • reports

  Oct 30, 2018

  Vznikla prvá mapa slovenských inovátorov

 • events

  Sep 21, 2018

  SAPIE Meet & Learn sme odštartovali v Pixel Federation

 • events

  Aug 30, 2018

  FutureNow spustila nový koncept, ktorý v októbri oživí Bratislavu technológiami a startupmi

 • press

  Jul 18, 2018

  Reakcia SAPIE na rozhodnutie Európskej komisie o 4 miliardovej pokute pre Android

 • reports

  Jul 16, 2018

  Prednášali sme pre študentov z Mexika na letnej škole biznisu a marketingu EUBA pre študentov

 • articles

  Jun 1, 2018

  Druhý ročník Falling Walls Lab Slovakia pozná svojich víťazov

 • articles

  May 29, 2018

  Four years of SAPIE on a mission to help innovation grow

 • articles

  Apr 26, 2018

  Právna úprava o autorských právach sa môže stať nočnou morou inovátorov

 • articles

  Apr 19, 2018

  Ako na zdanenie digitálnej ekonomiky v EÚ?

 • articles

  Mar 20, 2018

  Our take on regulating platforms in the EU

 • articles

  Mar 15, 2018

  Will startups be hit by copyright torpedo?

 • press

  Feb 16, 2018

  Infographic of the month: Digital Single Market in 2018

 • press

  Jan 15, 2018

  Infographic of the month: Is your company ready for GDPR?

 • events

  Dec 2, 2017

  The Danube Valley: From Manufacturers to Innovators

 • reports

  Dec 1, 2017

  New report on Slovakia’s top scale-ups launched by Neulogy, EIT Digital and SAPIE

 • press

  Nov 30, 2017

  SAPIE joins the ranks of signatories of the Diversity Charter

 • events

  Nov 16, 2017

  SAPIE and EIT Digital joint event promotes acceleration opportunities in Slovakia

 • events

  Oct 30, 2017

  SAPIE joins forces with Neulogy to promote acceleration opportunities for Slovak startups

 • reports

  Oct 22, 2017

  Prague European Summit 2017 Study is out!

 • events

  Oct 18, 2017

  SAPIE joined Allied for Startups Annual Summit 2017: If you are not at the table, you are on the menu

 • events

  Oct 15, 2017

  Techstars meet SAPIE @ Google

 • press

  Sep 5, 2017

  When did the Slovak research disappear?

 • reports

  Jun 29, 2017

  The first V4 Startup Report is out!

 • reports

  Jun 1, 2017

  Read through our Annual Report 2016

 • articles

  Apr 27, 2017

  SAPIE joins coalition highlighting priorities for Digital Content Directive

 • articles

  Apr 5, 2017

  Test your digital skills with IT Fitness Test 2017

 • reports

  Mar 24, 2017

  The Titans of Tomorrow: Scale-up Study for Slovakia published by SAPIE

 • reports

  Nov 2, 2016

  The first SAPIE Slovak Startups Report 2016 is out!

 • press

  Nov 2, 2016

  SAPIE broadens scope and changes name

 • events

  Nov 1, 2016

  Smart City 360° Summit returns to Bratislava in 2016

 • articles

  Aug 15, 2016

  Google Slovakia launched Digital Garage - and we were there!

 • reports

  Jun 1, 2016

  Read through our Annual Report 2015

 • articles

  Apr 15, 2016

  CCIA & SAPIE Presented EU Presidency Recommendations to Slovak Leaders